فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای حرکت،درد،اختلالات حرکتی،شناخت و سلامت

جهت درک بهتر انقباض عضلات مختلف (عضلات اسکلتی، قلبی و صاف) بخش توضیحات اضافه و منابع آن نیز در قسمت پایین اشاره گردیده است.

عضلات را می توان به سه گروه تقسیم کرد:

 *عضله اسکلتی (مخطط و ارادی)

 *عضله قلبی (مخطط و غیرارادی)

 *عضله صاف (غیرارادی)

 هر سه گروه از عضلات دارای فیلامان های اکتین و میوزین هستند، ولی طول و قطر فیبرهای عضلانی نسبت به یکدیگر متفاوت است.

تصویر زیر:

 عضله اسکلتی (Skeletal muscle)

 عضلات اسکلتی با عمل انقباضی خود، دستگاه اسکلتی (استخوان ها و مفاصل) را تحت تاثیر قرار داده، باعث تحرک، ثبات و اعمال حرکتی گوناگون موجودات می گردند. عضلات اسکلتی توسط نورون های حرکتی (آلفا موتور نورون ها) تحریک می شوند. این نورون ها از شاخ قدامی نخاع یا هسته های حرکتی اعصاب مغزی به عضلات اسکلتی می روند.

 هر عضله اسکلتی از دو قسمت تشکیل شده است:

 *بافت عضلانی که خاصیت انقباضی داشته و بیشتر شامل فیلامان های اکتین و میوزین است. بافت عضلانی از فیبرهای عضلانی تشکیل می گردد. هر فیبر عضلانی یک سلول عضلانی است.

 *بافت همبند (یعنی اپی میزیوم،پری میزیوم و اندومیزیوم) که به صورت غلاف هایی بافت عضلانی را احاطه می کنند. این غلاف ها در ترتیب های متنوعی ترکیب شده و تاندون را می سازند که عضله اسکلتی را به استخوان متصل می کند.

 

ناحیه ای که در آن یک ترمینال آکسونی با یک فیبر عضلانی, ارتباط سیناپسی ایجاد می کند، محل تماس عصبی-عضلانی نامیده می شود.

تماس عصبی عضلانی در تصویر زیر:

 Neuromuscular junction 

  

هر نورون حرکتی, مجموعه ای از ترمینال های آکسونی را در انتهای مسیرش ایجاد می کند. یک نورون حرکتی که به عضله اسکلتی می رود در انتهای مسیرش می تواند چندین ترمینال آکسونی را ایجاد نماید که تعداد آن به نوع عضله و ظرافت عمل عضله اسکلتی مربوطه وابسته است.

مجموعه فیبرهای عضلانی که توسط یک نورون حرکتی آلفا (آلفا موتور نورون) عصب دهی می شوند به همراه آکسون نورون حرکتی, یک واحد حرکتی (Motor unit) نامیده می شود.

عضلات اسکلتی را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:

 *عضلات اندام فوقانی مانند عضله دوسر بازویی

 *عضلات اندام تحتانی مانند عضله چهارسر رانی

 *عضلات تنه

 *عضلات سر و گردن

 عضله قلبی (Cardiac muscle)

 دیواره قلب از خارج به داخل شامل سه لایه به نام های پریکارد، میوکارد و اندوکارد است که به لایه میانی (میوکارد) عضله قلب گفته می شود. میوکارد که بیشترین قسمت قلب را تشکیل می دهد دارای خاصیت انقباضی است.

 انواع عضله قلب عبارتنداز:

 *عضله دهلیزی

 *عضله بطنی

 *فیبرهای عضلانی تخصصی-هدایتی (یعنی فیبرهای گره سینوسی-دهلیزی و گره دهلیزی-بطنی)

 در حالت طبیعی، ایمپالس ها از گره سینوسی-دهلیزی شروع شده، سپس به دهلیزها، گره دهلیزی-بطنی و درنهایت به بطن ها انتقال می یابد. قلب بوسیله اعصاب خودکار سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می گردد. دستگاه عصبی خودکار به دو طریق فعالیت قلب را کنترل می کند:

 *تغییر تعداد ضربان قلب

 *تغییر قدرت انقباضی قلب

 عضلات صاف (Smooth muscles)

 به طورکلی دو نوع عضله صاف وجود دارد:

 *عضله صاف چند واحدی (مانند عضلات صاف عروق خونی، راست کننده مو، مژگانی چشم و عنبیه چشم)

 *عضله صاف تک واحدی (عضله صاف احشایی) (مانند عضلات صاف مجاری صفراوی، جدار روده و رحم)

 ویژگی عضله صاف چند واحدی، مجزا بودن فیبرهای عضلانی آن است و معمولا کنترل آنها ازطریق سیگنال های عصبی صورت می گیرد.

 فیبرهای عضله صاف تک واحدی (احشایی) ازطریق غشاء های سلولی با یکدیگر ارتباط می یابند. تحریک بخشی از عضله صاف احشایی- بدون حضور یک میانجی- منجربه تحریک فیبرهای مجاور می گردد (یعنی هدایت الکتریکی)

                                               فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منابع:

 -شادان، فرخ.ترجمه: فیزیولوژى پزشکى پرفسور آرتورگایتون. جلد دوم، انتشارات شرکت سهامى چهر.

- Williams & Warwick. Gray's Anatomy .THIRTY-SEVENTH EDITION

-از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵

education.com

vetmed.vt.edu

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است

-----------------------------------------------------------------

توضیحات

# تماس عصبی-عضلانی ازنظر مورفولوژی (ریخت شناسی) خیلی شبیه سیناپس های دیگر سیستم عصبی است با این تفاوت که نسبت به بقیه سیناپس ها بزرگتر است.

# دکمه انتهایی (Terminal bouton) که دارای کیسه های سیناپسی حاوی استیل کولین است، نام های دیگر آن عبارتنداز:

* End bulb

* Synaptic knob

# صفحه انتهایی (End plate): نورون حرکتی در انتهای مسیرش مجموعه ای از ترمینال های آکسونی را ایجاد می کند که صفحات انتهایی نامیده می شوند. هر یک از این ترمینال های آکسونی با غشاء فیبر عضلانی مربوطه ارتباط سیناپسی دارد. هر صفحه انتهایی در مجاورت غشاء فیبر عضلانی و به فاصله بسیار اندکی نسبت به آن قرار می گیرد.

# صفحه حرکتی انتهایی (Motor end plate): به ناحیه تماس عصبی-عضلانی گفته می شود یا همان تماس عصبی عضلانی (NMJ) است که بخشی مربوط به انتهای نورون حرکتی بوده و قسمتی دیگر درارتباط با بخشی از غشاء فیبر عضلانی است که توسط شکاف سیناپسی از یکدیگر جدا می گردند. عرض شکاف سیناپسی در عضله اسکلتی اندک بوده که تقریبا 20 نانومتر است.

# هر فیبر عضلانی اسکلتی یک پایانه آکسونی را از یک نورون حرکتی آلفا دریافت می کند که در یک تماس عصبی-عضلانی پا یان می یابد.

# در فیبر عضلانی پیوسته آهسته، پایانه آکسونی منشعب می شود و چند تماس عصبی-عضلانی کوچک را با یک فیبر عضلانی تشکیل می دهند. برخی یا شاید بسیاری از چنین فیبرهای عضلانی ممکن است شاخه های انتهایی بیشتری از یک نورون حرکتی دریافت نمایند.

# تماس عصبی-عضلانی (NMJ) در دوک ماهیچه ای (Muscle spindle): نورون های حرکتی گاما وظیفه عصب رسانی به فیبرهای دوک عضلانی را برعهده دارند. دو نوع پایانه نورون های حرکتی گاما وجود دارد:

*پایانه گاما با صفحه انتهایی (Gamma plate): این نوع پایانه از نورون حرکتی گاما، روی دو انتهای یک فیبر دوک عضلانی وجود دارد که شامل صفحه انتهایی مجزا است.

*پایانه گاما بدون صفحه انتهایی (Long trail ending or Gamma trail): این پایانه به جای صفحه انتهایی دارای انتهای طویل دنباله دار (پایانه خطی شکل) تقریبا در میانه فیبر دوک عضلانی است که تماس های عصبی-عضلانی کوچکی را نسبت به یک فیبر عضلانی ایجاد می کنند.

بعضی از مولفین اعتقاد دارند که فیبرهای با هسته های مجتمع (Nuclear bag fibers)، انتهای صفحه ای و فیبرهای با هسته های متوالی (Nuclear chain fibers)، انتهای آویزان (انتهای طویل دنباله دار) دریافت می کنند، درحالیکه برخی معتقدند که هر دو نوع پایانه از نورون های حرکتی گاما به هر دو نوع فیبر دوک عضلانی می روند.

# تماس عصبی-عضلانی (NMJ) در عضلات صاف (Smooth muscles): دو نوع عضله صاف وجود دارد:

*عضله صاف چند واحدی

*عضله صاف تک واحدی یا صاف احشایی

در عضله صاف چند واحدی، فیبرهای عضلانی مجزا هستند و توسط فیبرهای عصبی خودکار که حاوی میانجی استیل کولین یا نوراپی نفرین هستند تحریک می گردند. در عضله احشایی (تک واحدی) پس از تحریک قسمتی از آن، نواحی مجاور آن به واسطه ارتباطات غشای سلولی تحریک می شوند که به آن هدایت الکتریکی می گویند.

آکسون های انتهایی در عضلات صاف فاقد صفحات انتهایی-برخلاف آنچه که در عضلات اسکلتی یافت می شوند- هستند. این آکسون ها در عضلات صاف، برآمدگی های متعددی دارند که در طول آنها منتشر می گردند. این برآمدگی ها دارای کیسه های حاوی میانجی استیل کولین یا نوراپی نفرین هستند. تماس عصبی-عضلانی در عضلات صاف به صورت تماس های منتشر (Diffuse junctions) است که انتهاهای آکسونی ظریف در فاصله ای از غشاء سلول های عضلانی صاف قرار می گیرد (حدود چند میکرون). بنابراین ماده میانجی ابتدا به مایع خارج سلولی انتقال می یابد و از این طریق به سلول ها انتشار می یابد. عرض شکاف سیناپسی در عضله اسکلتی اندک بوده که حدود 20 نانومتر است که این اندازه فقط در معدودی از عضلات صاف دیده می شود.

انقباض عضلات صاف بدون پتانسیل عمل:

در بسیاری از موارد انقباض عضلات صاف بدون وجود پایانه های آکسونی صورت می گیرد. در این نوع از انقباض عضلات صاف که بدون پتانسیل عمل صورت می گیرد ناشی از عواملی است که به طور مستقیم روی عضلات صاف عمل می کنند و منجربه واکنش در ساختمان انقباضی آنها می گردند.

این نوع از تغییرات انقباضی عضلات صاف بیشتر تحت تاثیر دو عامل است که عبارتنداز:

*عوامل هورمونی

*عوامل موضعی بافتی

عوامل هورمونی. هورمون ها ممکن است سبب تحریک یا مهار عضلات صاف گردند. اثرات هورمون ها وابسته به وجود گیرنده های تحریکی یا مهاری عضله صاف است. برخی از هورمون ها که در این ارتباط می توان ذکر کرد شامل موارد زیر است:

استیل کولین، آنژیوتانسین، اپی نفرین، نوراپی نفرین، اکسی توسین،هیستامین و سروتونین.

عوامل موضعی بافتی. در این ارتباط می توان به واکنش عضلات صاف نسبت به تغییرات میزان یون هیدروژن، دی اکسد کربن، اکسیژن، اسید لاکتیک، یون کلسیم و پتاسیم ، تغییرات درجه حرارت و... اشاره کرد.

تحریک پذیری ذاتی و اتوماتیک عضله قلب (Cardiac muscle): بیشتر فیبرهای عضله قلبی دارای قابلیت خود تحریکی (Self-excitation) هستند. این سلول ها قادرند بدون وجود محرک خارجی به طور اتوماتیک دپلاریزه گردند.سلول هایی که خودکاری آنها بیشتر باشد، کنترل کامل سیستم هدایتی قلب را در اختیار خواهند گرفت. درحالت طبیعی، مرکز ریتم قلب در اختیار گره سینوسی-دهلیزی است که علت آن بالا بودن تعداد ایمپالس های این گره در مقایسه با گره دهلیزی-بطنی و فیبرهای پورکنژ (Purkinje) است. خود تحریکی در گره سینوسی-دهلیزی ناشی از نفوذپذیری ذاتی فیبرهای این گره نسبت به یون های سدیم است.

تاثیر سیستم اتونوم بر قلب: فیبرهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک در عضلات دهلیزها، بطن ها، گره های سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی توزیع می گردند، به نحوی که فیبرهای سمپاتیک بیشتر عضله بطنی و فیبرهای پاراسمپاتیک بیشتر گره های سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی را تحت تاثیر قرار می دهند. از انتهای فیبرهای سمپاتیک، نوراپی نفرین ترشح می شود که باعث افزایش فعالیت قلب می گردد. فیبرهای پاراسمپاتیک قلبی (اعصاب واگ) عکس سمپاتیک عمل کرده و با ترشح استیل کولین از انتهای آکسونی خود، فعالیت قلب را کاهش می دهند.

                                                          فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

منابع بخش توضیحات

-شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اول، انتشارات شركت سهامى چهر
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-نراقى، محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه نوروآناتومی . انتشارات جعفری

-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژو

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

unmc.edu/physiology


موضوعات فیزیوتراپی شامل:

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)


طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است


برچسب‌ها: انقباض عضله اسکلتی, عضلات صاف, عضله قلبی, انقباض عضله قلبی, تماس عصبی عضلانی
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:24  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 
صفحه تماس عصبی عضلانی که در سایت ویکی پدیا ایجاد کردم:

جهت درک بهتر انقباض عضلات مختلف (عضلات اسکلتی، قلبی و صاف) بخش توضیحات اضافه و منابع آن نیز در قسمت پایین اشاره گردیده است.

تماس عصبی ماهیچه‌ای (به انگلیسی: Neuromuscular junction) ناحیه‌ای است که هر صفحه انتهایی[۱] منشعب از نورون حرکتی تحتانی[۲] با قسمتی از غشاء  یک فیبر عضله اسکلتی ارتباط سیناپسی ایجاد می‌کند. نورون‌های حرکتی آلفا که در ایجاد واحدهای حرکتی شرکت می‌کنند، دستور نهایی را از دستگاه عصبی مرکزی جهت ایجاد انقباض عضلانی صادر می‌کنند.نورون‌های حرکتی تحتانی در انتهای مسیر خود که به عضلات اسکلتی ختم می‌شوند، منشعب شده و با ایجاد صفحات انتهایی در مجاورت فیبرهای عضلانی، پیام‌های عصبی را به عضلات بدن جهت عمل حرکتی منتقل می‌کنند.

 تصویر ذیل:

 

محتویات

 [نهفتن] 
 • ۱ صفحه انتهایی، ناودان و شکاف سیناپسی
 • ۲ دکمه انتهایی
 • ۳ کیسه‌های سیناپسی
 • ۴ بیماری‌های تماس عصبی ماهیچه‌ای
 • ۵ پانویس
 • ۶ جستارهای وابسته
 • ۷ منابع
 • ۸ پیوند به بیرون

صفحه انتهایی، ناودان و شکاف سیناپسی

هر نورون حرکتی در انتهای مسیرش به عضلات اسکلتی، بخشی بنام صفحه انتهایی(End plate) ایجاد می‌کند. عموما صفحات انتهایی تقریبا در ناحیه وسط غشاء فیبرهای عضلانی قرار می‌گیرند.

هر پایانه آکسونی [۳] در یک فرورفتگی از غشاء فیبر عضلانی قرار می‌گیرد. به فرورفتگی غشاء فیبر ماهیچه‌ای، ناودان سیناپسی (Synaptic gutter) می‌گویند. پایانه آکسونی در خارج غشاء فیبر عضلانی، فاصله اندکی نسبت به غشای فیبر دارد. به فضای بین پایانه آکسونی و غشای فیبر عضلانی، شکاف سیناپسی[۴] می‌گویند. چین خوردگی‌های زیادی در عمق ناودان سیناپسی فیبر ماهیچه‌ای ایجاد می‌شود که هر کدام شکاف زیرعصبی [۵] نامیده می‌شود.

دکمه انتهایی

هر پایانه آکسونی (Axon terminal) در قسمت نزدیک به پایان مسیرش،غلاف میلین خود را از دست می‌دهد و برجسته (Swelling) می‌گردد که به آن دکمه انتهایی (Terminal bouton) می‌گویند. دکمه انتهایی دارای کیسه‌های سیناپسی حاوی استیل کولین است که غشاء آن، غشاء پیش سیناپسی در ناحیه تماس عصبی-ماهیچه‌ای است. هر پایانه آکسونی ممکن است چند دکمه انتهایی را در مجاورت غشاء فیبر عضلانی ایجاد نماید.

کیسه‌های سیناپسی

کیسه‌های سیناپسی که حاوی میانجی تحریکی استیل کولین(Ach)هستند در ناحیه پایانه‌های آکسونی برای تحریک فیبر عضلانی قرار دارند.این کیسه‌ها در حضور یون‌های کلسیم(Ca)پاره شده و درنتیجه استیل کولین در شکاف سیناپسی آزاد می‌شود.این مسئله باعث می‌شود که کانال‌های استیل کولین باز شده و بدین ترتیب نفوذپذیری غشای فیبر عضلانی نسبت به یون‌های مثبت(مانند سدیم پتاسم و کلسیم)افزایش می‌یابد که درنهایت باعث ایجاد پتانسیل عمل[۶] در فیبر عضلانی می‌گردد.

بیماری‌های تماس عصبی ماهیچه‌ای

بعضی از بیماری‌های عصبی ماهیچه‌ای(نوروماسکولار)به علت اختلال در ناحیه تماس عصبی ماهیچه‌ای ایجاد می‌شوند.کاهش میزان استیل کولین به علت اشکال در آزاد کردن آن، اختلال در ساختمان طبیعی چین‌های پس سیناپسی(از نظر عمق و تعداد) و خرابی گیرنده‌های استیل کولین از جمله عوامل ایجاد بیماری‌های مریوط به ناحیه تماس عصبی عضلانی محسوب می‌شوند.بیماری‌های میاستنی به دلیل اختلال در ناحیه تماس عصبی عضلانی ایجاد می‌شوند.ضعف عضلانی و خستگی زودرس در عضلات اسکلتی از علایم مهم این بیماری‌ها بوده که گاهی یک قسمت از بدن و یا می‌تواند چندین ناحیه از عضلات فرد را درگیر نماید.میاستنی گراویس از جمله بیماری‌های تماس عصبی عضلانی است.

پانویس

 1. ↑ End plate
 2. ↑ Lower motor neuron
 3. ↑ Axon terminal
 4. ↑ Synaptic cleft
 5. ↑ Subneural cleft
 6. ↑ Action potential

منابع

-
شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اول، انتشارات شركت سهامى چهر
.
-انتظارى طاهر، محمد؛ بيناى مطلق، همايون؛ زمانى، بابك. ترجمه: بيماريهاى اعصاب هاريسون. شركت نشر دانش‏امروز.
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-سلطان ‏زاده، اكبر. بيماری‏هاى مغز و اعصاب و عضلات. چاپ دوم، جعفرى، پائیز ۱۳۷۶. 

پیوند به بیرون
http://barzkar2.blogfa.com/cat-61.aspx

منبع تصویر:https://courses.stu.qmul.ac.uk/

-----------------------------------------------------------------

توضیحات

# تماس عصبی-عضلانی ازنظر مورفولوژی (ریخت شناسی) خیلی شبیه سیناپس های دیگر سیستم عصبی است با این تفاوت که نسبت به بقیه سیناپس ها بزرگتر است.

# دکمه انتهایی (Terminal bouton) که دارای کیسه های سیناپسی حاوی استیل کولین است، نام های دیگر آن عبارتنداز:

* End bulb

* Synaptic knob

# صفحه انتهایی (End plate): نورون حرکتی در انتهای مسیرش مجموعه ای از ترمینال های آکسونی را ایجاد می کند که صفحات انتهایی نامیده می شوند. هر یک از این ترمینال های آکسونی با غشاء فیبر عضلانی مربوطه ارتباط سیناپسی دارد. هر صفحه انتهایی در مجاورت غشاء فیبر عضلانی و به فاصله بسیار اندکی نسبت به آن قرار می گیرد.

# صفحه حرکتی انتهایی (Motor end plate): به ناحیه تماس عصبی-عضلانی گفته می شود یا همان تماس عصبی عضلانی (NMJ) است که بخشی مربوط به انتهای نورون حرکتی بوده و قسمتی دیگر درارتباط با بخشی از غشاء فیبر عضلانی است که توسط شکاف سیناپسی از یکدیگر جدا می گردند. عرض شکاف سیناپسی در عضله اسکلتی اندک بوده که تقریبا 20 نانومتر است.

# هر فیبر عضلانی اسکلتی یک پایانه آکسونی را از یک نورون حرکتی آلفا دریافت می کند که در یک تماس عصبی-عضلانی پا یان می یابد.

# در فیبر عضلانی پیوسته آهسته، پایانه آکسونی منشعب می شود و چند تماس عصبی-عضلانی کوچک را با یک فیبر عضلانی تشکیل می دهند. برخی یا شاید بسیاری از چنین فیبرهای عضلانی ممکن است شاخه های انتهایی بیشتری از یک نورون حرکتی دریافت نمایند.

# تماس عصبی-عضلانی (NMJ) در دوک ماهیچه ای (Muscle spindle): نورون های حرکتی گاما وظیفه عصب رسانی به فیبرهای دوک عضلانی را برعهده دارند. دو نوع پایانه نورون های حرکتی گاما وجود دارد:

*پایانه گاما با صفحه انتهایی (Gamma plate): این نوع پایانه از نورون حرکتی گاما، روی دو انتهای یک فیبر دوک عضلانی وجود دارد که شامل صفحه انتهایی مجزا است.

*پایانه گاما بدون صفحه انتهایی (Long trail ending or Gamma trail): این پایانه به جای صفحه انتهایی دارای انتهای طویل دنباله دار (پایانه خطی شکل) تقریبا در میانه فیبر دوک عضلانی است که تماس های عصبی-عضلانی کوچکی را نسبت به یک فیبر عضلانی ایجاد می کنند.

بعضی از مولفین اعتقاد دارند که فیبرهای با هسته های مجتمع (Nuclear bag fibers)، انتهای صفحه ای و فیبرهای با هسته های متوالی (Nuclear chain fibers)، انتهای آویزان (انتهای طویل دنباله دار) دریافت می کنند، درحالیکه برخی معتقدند که هر دو نوع پایانه از نورون های حرکتی گاما به هر دو نوع فیبر دوک عضلانی می روند.

# تماس عصبی-عضلانی (NMJ) در عضلات صاف (Smooth muscles): دو نوع عضله صاف وجود دارد:

*عضله صاف چند واحدی

*عضله صاف تک واحدی یا صاف احشایی

در عضله صاف چند واحدی، فیبرهای عضلانی مجزا هستند و توسط فیبرهای عصبی خودکار که حاوی میانجی استیل کولین یا نوراپی نفرین هستند تحریک می گردند. در عضله احشایی (تک واحدی) پس از تحریک قسمتی از آن، نواحی مجاور آن به واسطه ارتباطات غشای سلولی تحریک می شوند که به آن هدایت الکتریکی می گویند.

آکسون های انتهایی در عضلات صاف فاقد صفحات انتهایی-برخلاف آنچه که در عضلات اسکلتی یافت می شوند- هستند. این آکسون ها در عضلات صاف، برآمدگی های متعددی دارند که در طول آنها منتشر می گردند. این برآمدگی ها دارای کیسه های حاوی میانجی استیل کولین یا نوراپی نفرین هستند. تماس عصبی-عضلانی در عضلات صاف به صورت تماس های منتشر (Diffuse junctions) است که انتهاهای آکسونی ظریف در فاصله ای از غشاء سلول های عضلانی صاف قرار می گیرد (حدود چند میکرون). بنابراین ماده میانجی ابتدا به مایع خارج سلولی انتقال می یابد و از این طریق به سلول ها انتشار می یابد. عرض شکاف سیناپسی در عضله اسکلتی اندک بوده که حدود 20 نانومتر است که این اندازه فقط در معدودی از عضلات صاف دیده می شود.

انقباض عضلات صاف بدون پتانسیل عمل:

در بسیاری از موارد انقباض عضلات صاف بدون وجود پایانه های آکسونی صورت می گیرد. در این نوع از انقباض عضلات صاف که بدون پتانسیل عمل صورت می گیرد ناشی از عواملی است که به طور مستقیم روی عضلات صاف عمل می کنند و منجربه واکنش در ساختمان انقباضی آنها می گردند.

این نوع از تغییرات انقباضی عضلات صاف بیشتر تحت تاثیر دو عامل است که عبارتنداز:

*عوامل هورمونی

*عوامل موضعی بافتی

عوامل هورمونی. هورمون ها ممکن است سبب تحریک یا مهار عضلات صاف گردند. اثرات هورمون ها وابسته به وجود گیرنده های تحریکی یا مهاری عضله صاف است. برخی از هورمون ها که در این ارتباط می توان ذکر کرد شامل موارد زیر است:

استیل کولین، آنژیوتانسین، اپی نفرین، نوراپی نفرین، اکسی توسین،هیستامین و سروتونین.

عوامل موضعی بافتی. در این ارتباط می توان به واکنش عضلات صاف نسبت به تغییرات میزان یون هیدروژن، دی اکسد کربن، اکسیژن، اسید لاکتیک، یون کلسیم و پتاسیم ، تغییرات درجه حرارت و... اشاره کرد.

تحریک پذیری ذاتی و اتوماتیک عضله قلب (Cardiac muscle): بیشتر فیبرهای عضله قلبی دارای قابلیت خود تحریکی (Self-excitation) هستند. این سلول ها قادرند بدون وجود محرک خارجی به طور اتوماتیک دپلاریزه گردند.سلول هایی که خودکاری آنها بیشتر باشد، کنترل کامل سیستم هدایتی قلب را در اختیار خواهند گرفت. درحالت طبیعی، مرکز ریتم قلب در اختیار گره سینوسی-دهلیزی است که علت آن بالا بودن تعداد ایمپالس های این گره در مقایسه با گره دهلیزی-بطنی و فیبرهای پورکنژ (Purkinje) است. خود تحریکی در گره سینوسی-دهلیزی ناشی از نفوذپذیری ذاتی فیبرهای این گره نسبت به یون های سدیم است.

تاثیر سیستم اتونوم بر قلب: فیبرهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک در عضلات دهلیزها، بطن ها، گره های سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی توزیع می گردند، به نحوی که فیبرهای سمپاتیک بیشتر عضله بطنی و فیبرهای پاراسمپاتیک بیشتر گره های سینوسی-دهلیزی و دهلیزی-بطنی را تحت تاثیر قرار می دهند. از انتهای فیبرهای سمپاتیک، نوراپی نفرین ترشح می شود که باعث افزایش فعالیت قلب می گردد. فیبرهای پاراسمپاتیک قلبی (اعصاب واگ) عکس سمپاتیک عمل کرده و با ترشح استیل کولین از انتهای آکسونی خود، فعالیت قلب را کاهش می دهند.

منابع بخش توضیحات

-شادان، فرخ.ترجمه: فيزيولوژى پزشكى پرفسور آرتورگايتون. جلد اول، انتشارات شركت سهامى چهر
-برزکار،ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.چاپ اول.بهار 1385.شابک:8-7688-06-964
-نراقى، محمد على؛ حاجى حسينى، داود.ترجمه نوروآناتومی . انتشارات جعفری

-میناگر،علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.انتشارات دانش پژو

Williams & Warwick. Gray's Anatomy. Thirty-seventh edition. Churchill Livingstone. ISBN 0-443-04177-6

unmc.edu/physiology

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ مجاز است


برچسب‌ها: واحد حرکتی, نورون حرکتی, تماس عصبی عضلانی, انقباض عضله قلبی, انقباض عضله صاف
+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 23:53  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 

اصطلاح «سيستم حركتى» یا Motor System به يك سرى راه هاى عصبى اطلاق مى شود كه انقباض عضلات اسكلتى را كنترل مى كنند.انقباض عضلات اسكلتى، در نتيجه موقعيتها، رفلكسها، فعاليتهاى ريتميك نظير حركت و حركات ارادى صورت مى گيرد.

رفتارهاى حركتى كه در انسان داراى اهميت زيادى هستند، شامل صحبت كردن، حركات انگشتان و چشمهاست. عضلات اسكلتى بدن توسط آلفا موتونورونها عصب دهى مى شوند كه اين نورونها از شاخ قدامى نخاع شوكى و يا هسته هاى حركتى نورونهاى مغزى سرچشمه مى گيرند.

عامل كنترل حركت، واحد حركتى مى باشد كه از يك آلفاموتونورون و همچنين فيبرهاى عضلات اسكلتى عصبى شده توسط اين نورونها، تشكيل مى شود. راه هاى رفلكسى كه داراى گيرنده هاى كششى عضلات (گيرنده هاى دوك عضلانى)، گيرنده هاى وترى(ارگانهاى تاندونى- گلژى) و ساير رسپتورهاى حسى مختلف هستند، در نخاع شوكى سازمان يافته اند.

مراكز مهم حركتى تشكيلات مغزى CNS، فعاليتهاى اصلى سيستم نخاعى را كنترل مى كنند. اين مراكز شامل ساقه مغز، قشر مخ، مخچه، عقده هاى
قاعده اى، سيستم ليمبيك، تالاموس و سيستم مشبك مى باشند
(تصوير زیر).

واحد حركتى(Motor Unit)

عامل اساسى در كنترل حركت، واحد حركتى مى باشد و شامل يك آلفا-موتونورون، آكسون حركتى آن و همچنين تمام فيبرهاى عضلانى اسكلتى مربوطه است كه توسط اين اعصاب اينروه (عصب دهى) شده اند (تصویر زیر).

 

در نتيجه ايجاد موج عصبى دريك آلفا- موتونورون، طبيعتا رشته هاى عضلانى كه از اين نورون شاخه دريافت كرده اند، منقبض شده و اين انقباض تا مدتى كه پتانسيل انتهايى فيبرهاى عضلانى به طور نرمال در آستانه تحريك باشند، ادامه خواهد يافت. هرچه ايجاد موج عصبى در يك آلفا- موتونورون بيشتر شود، يك واحد عضله اسكلتى به طور كامل منقبض خواهد شد؛ يا به عبارت ديگر كمترين نيرويى كه مى تواند توسط يك عضله ايجاد شود، به انقباض كوچكترين و ضعيف ترين واحد حركتى موجود در آن عضله بستگى دارد.

نسبت بين تعداد آلفا- موتونورونها و تعداد كل رشته هاى عضلانى در يك عضله، نسبت توزيع عصب(Innervation Ratio)ناميده مى شود. اين نسبت تعداد فيبرهاى عضلانى موجود در يك واحد حركتى متوسط را نشان مى دهد. اين رقم براى عضلاتى مثل گاستروكنميوس كه حركاتى با دقت كم انجام مى دهد، زياد است (2000 فيبر در يك واحد حركتى) ولى رقم ياد شده در عضلاتى كه حركات بسيار ظريفتر و دقيق ترى انجام مى دهند، كوچك هستند (شش
به سه در عضلات چشم). همچنين در عضلاتى نظير تيبياليس قدامى يك واحد حركتى شامل 1000 رشته عضلانى يا بيشتر مى باشد و در عضلات كوچكتر نظير لومبريكالها، واحد حركتى داراى 10 رشته عضلانى است.

فيبرهاى عضلانى موجود در يك واحد حركتى، به طور گسترده اى در يك عضله پخش شده و از فيبرهاى عضلانى كه متعلق به ساير واحدهاى حركتى هستند، از هم جدا مى شوند. ولى معمولاً دسته كوچكى محتوى 10 تا 15 فيبر عضلانى از يك واحد حركتى در ميان دستجات فيبرهاى عضلانى واحد حركتى مجاور قرار مى گيرد. اين عمل به واحدهاى حركتى جداگانه اجازه مى دهد تا به جاى اينكه به صورت دستجات كاملاً جداگانه منقبض شوند انقباض يكديگر را تقويت كنند.

انواع فيبرهاى عضلانى

سه نوع اصلى فيبر عضلانى اسكلتى وجود دارد (جدول ذیل) که عبارتند از:


 
1- فيبرهاى آهسته(Slow) و اكسيداتيو كه So نام دارند. اين فيبرها كوچك، غنى از ميتوكندرى و كاپيلرها (مويرگها)ى خونى مى باشند و به همين دليل قرمز هستند.نيروى كمى را اعمال كرده و نسبت به خستگى مقاوم مى باشند. اين فيبرها به طور عمقى قرار گرفته اند و براى فعاليتهاى وضعيتى ازجمله وضعيت ضد جاذبه مناسب مى باشند. اينها فيبرهاى عضلانى نوع I را دارا هستند.

2- فيبرهاى سريع(Fast) و گليكوليتيك كه FG نام دارند. اين فيبرهاى بزرگ، داراى تعداد اندكى ميتوكندرى و فقير از نظر تعداد كاپيلر (مويرگ) بوده و از اينرو سفيد مى باشند و موجب انقباضات كوتاه و نيرومندى مى شوند. تعداد آنها در عضلات سطحى بيشتر است. اين فيبرها خستگى پذيرند و از اينرو نام ديگر آنها FF یا Fast Fatiguable است و فيبرهاى آنها از نوع IIB مى باشد.

3- فيبرهاى متوسط كه سريع، اكسيد اتيو- گليكوليتيك مى باشند كه FoG نام دارند و خصوصيات اين دسته از فيبرها مابين دو نوع فوق است. اين فيبرها تا حدودى در مقابل خستگى مقاوم هستند بنابراين نام ديگر آنها FR یا Fast Fatigue Resistant مى باشد و داراى فيبرهاى نوع IIA هستند و اصولاً تكيه بر متابوليسم اكسيد اتيو دارند و انقباض آنها نيروى متوسطى نسبت به بقيه فيبرها ايجاد مى كند.

هر واحد حركتى تنها داراى يكى از سه نوع فيبر عضلانى مى باشد. با اين همه، فيبرهاى عضلانى به نحو گسترده پخش شده و با فيبرهاى ساير واحدها در هم بافته مى شوند. نوع فيبر عضلانى در يك واحد حركتى براساس ماهيت آمد و رفت ايمپالس در نورون حركتى مربوطه تعيين مى شود. به عنوان مثال،پتانسيل عمل هاى با فركانس زياد و دامنه كم خصوصيات آهسته- اكسيداتيو (So) را در يك دسته پديد مى آورند.

*استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ فیزیوتراپی مجاز است.منبع:
از کتاب ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی به ترجمه و تدوین نویسنده وبلاگ(فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار).چاپ فجر.بهار ۱۳۸۵(چاپ اول)

مقالات فیزیوتراپی 

مقالات استخوان شناسی

مقالات آناتومی اندام فوقانی

مقالات آناتومی اندام تحتانی

مقالات آناتومی ستون فقرات

مقالات حرکت شناسی (کینزیولوژی)

مقالات سیستم عضلانی-اسکلتی، بیماری ها و اختلالات مربوطه

مقالات شکستگی استخوانها و جراحی های ارتوپدی

مقالات روماتولوژی (شامل اصطلاحات،اختلالات و بیماریهای روماتیسمی و روماتیسم خارج مفصلی)

مقاله های دستگاه عصبی مرکزی و محیطی (cns & pns)

مقالات سیستم عصبی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقالات سیستم تنفسی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مقاله های سیستم حسی، درد و موضوعات آن

مقالات سیستم عروقی، بیماریها و اختلالات مربوطه

مروری بر آناتومی سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی ازطریق تصاویر 

اخبار کنگره ها و سمینارهای فیزیوتراپی 

مهمترین اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی

مطالب و موضوعات متفرقه (مقالاتی درباره فشار خون، دیابت، بیوفیزیک، رادیولوژی،فیزیولوژی و تست خون، برخی از بیماری ها و...)

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)

مقالات قلب و عروق (شامل مفاهیم، اختلالات و مقاله های آموزشی)


طبقه بندی مطالب بر اساس ناحیه بدن

مقالات ستون فقرات

مقالات شانه

مقالات آرنج

مقالات مچ و انگشتان دست

مقالات لگن، مفصل هیپ و ناحیه ران

مقالات زانو

مقالات مچ پا و پا 

مقالات سیستم عصبی (cns & pns)



برچسب‌ها: درباره واحد حرکتی, درباره انواع فیبر عضلانی, انواع تار ماهیچه ای چیست, انواع فیبر عضلانی چیست, فیبرهای عضلانی اسکلتی
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:46  توسط فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Iran

×× با کلیک بر روی عنوان "فیزیوتراپی" (Physiotherapy) در بالای صفحه، همه مطالب وبلاگ در دسترس خواهند بود ××

-------------------------------------

اینجانب فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار (Ibrahim Barzkar; P.T) این وبلاگ را با هدف افزایش اطلاع رسانی و شناخت بیشتر در ارتباط با کارکردهای علم فیزیوتراپی، سیستم عصبی کنترل حرکت و علوم پزشکی مرتبط با رشته فیزیوتراپی ایجاد کرده ام. از هرگونه نظر و پیشنهاد دوستان و همکاران در ارتباط با مطالب وبلاگ فیزیوتراپی استقبال می کنم.

Email: ebrahimbarzkar@gmail.com

-------------------------------------

استفاده از مطالب فقط درصورت ذکر منبع وبلاگ و نام نویسنده مجاز است.

-------------------------------------

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

"احتمال دارد موضوع یا مطلبی که در این وبلاگ مطرح می شود، پس از مدتی تغییراتی جهت ویرایش اعمال گردد. بنابراین اگر مقاله یا صفحه ای از اینجانب در سایت یا وبلاگ دیگر ذکر شده ممکن است کمی متفاوت باشد"

"مطالب وبلاگ فیزیوتراپی صرفا جهت افزایش اطلاعات شما قرار داده شده و شما به هیچ وجه نباید از این اطلاعات جهت تشخیص و درمان بیماری ها یا اختلالات نسبت به خود یا دیگران استفاده کنید. بنابراین پیشنهاد مدیر وبلاگ این است که در ارتباط با مشکلات یا بیماری ها به پزشک خود مراجعه نمایید و از خوددرمانی بپرهیزید"

"مطالب مورد تایید اینجانب در ارتباط با صفحاتی که در سایت ویکی پدیا ایجاد می کنم، مربوط به این وبلاگ است. ویرایش در ویکی پدیا توسط کاربران آن انجام می شود که ممکن است باعث بهبود مقالات و یا خرابکاری گردد"

Ebrahim Barzkar; PT

پیوندهای روزانه
دستگاه اولتراسوند (Ultrasound) در فیزیوتراپی
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
تعریف فیزیوتراپی و کاربردهای آن
تشخیص علم از شبه علم
چرا طب مکمل همچون طب سوزنی و هومیوپاتی علم نیستند
مقالات رادیولوژی
توانبخشی چیست
بیماریهای روماتیسمی
فیزیوتراپی
مقالات سیستم عصبی محیطی
مقالات سیستم عصبی مرکزی
عصب سیاتیک (Sciatic nerve)
تصاویر سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی (آناتومی بدن انسان و عکس)
درد چیست
سیستم اکستراپیرامیدال (Extrapyramidal system)
×آرتروز گردن (Neck arthrosis)
×مفاصل،لیگامان ها و عضلات شانه،آرنج،مچ دست و دست
×مفاصل، رباط ها و ماهیچه های ران،زانو،مچ پا و پا
×دستگاه عصبی،قشر مغز،ساقه مغز،مخچه،عقده های قاعده ای،طناب نخاعی،ضایعه نخاعی،سکته مغزی،اعصاب محیطی،نوروپاتی ها،نورو ن ها،پارکینسون،ام اس،شبکه های عصبی،کنترل حرکت،اختلالات حرکتی،درد،ضربه مغزی و انواع سکته مغزی
×مفاصل ستون فقرات،لیگامان های ستون مهره ها،عضلات ستون فقرات و دیسک های بین مهره ای
×استخوان های ترقوه،بازو،ساعد (رادیوس و اولنا)،مچ دست،انگشتان،لگن،ران،کشکک،تیبیا و فیبولا،مچ پا، کف پا و ستون فقرات
×سندرم خروجی توراکس (Thoracic outlet syndrome)
آرتروپلاستی (Arthroplasty)
عضلات ستون فقرات (Spinal muscles)
عوارض شکستگی ها (Complications of fractures)
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
شکستگی استخوان ها
فیزیوتراپی
معرفی کتاب من
فیزیوتراپی و علم کنترل حرکت(Physiotherapy & Motor Control)
درد قلبی، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد
دکتر هلاکو محسنی فر
سه مقاله تخصصی من با موضوع درد کمر،درد شانه و بیماری تنفسی در ویکی پدیا
http://barzkar2.blogfa.com
ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی
فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
تصویر و عملکرد عضلات اندام ها
ویکی پدیا (Wikipedia)
http://barzkar2.persianblog.ir
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
خرداد ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
طناب نخاعی(Spinal Cord)
درد کف پا
تجهیزات فیزیوتراپی
علت درد پاشنه پا
greater saphenous vein
انواع دستگاه های فیزیوتراپی
بازتوانی چیست
مقالات رادیولوژی
طب مکمل
تحرک و تغذیه
علل درد ماهیچه ای
آرتریت (Arthritis)
طب جایگزین
Ligaments of the joints
درمان دیسک کمر
تشخیص علم از غیر علم
ligaments pictures
Ligaments types
درد پاشنه پا
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
نوروپاتی محیطی(Peripheral Neuropathy)
مخچه (Cerebellum)
عصب ‏دهى عضلانی(Muscle Innervation)تاندونی
توانبخشی آسیب های مغزی بر پایه علم کنترل حرکت
راه‏ هاى حركتى فوق نخاعی(Supraspinal Tracts)
واحد حرکتی-انواع فیبر عضلانی
انقباض عضله اسکلتی(skeletal muscle contraction)
خستگى عضلانى(Muscle Fatigue)
اصطلاح فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون
مياستنى گراويس(Mysthenia Gravis)
دیدگاه دونالد اولدینگ هب درباره یادگیری
انواع میوپاتی(Myopathy)
اسپوندیلولیزیس(Spondylolysis )
مقالاتی که در سایت ویکی پدیا(Wikipedi) ایجاد نمودم
مشارکتهای من در سایت ویکیپدیا
سندرم گیرافتادگی (Impingement Syndrome )
تنگی کانال نخاعی(Spinal Canal Stenosis)
شانه منجمد(Frozen Shoulder) یا یخ زدگی شانه
سندرم استرس پاتلوفمورال(PFPS)
تاندونیت عضلات شانه
میوپاتی(علایم, ارزیابی و درمان فیزیوتراپی)
اسکولیوز(Scoliosis)
سندرم پس از فلج اطفال(Post-polio syndrome)
پارگی های عضلات شانه
صفحاتی که در ویکی پدیای انگلیسی(en.Wik) ایجاد کردم
نورون حرکتی فوقانی(Upper Motor Neuron)
کندرومالاسی کشکک(Chondromalacia patellae)
استئوکندریت دیسکان(Osteochondritis Dissecan)
کیست بیکر(Baker's cyst)
بیماری ازگود اشلاتر(Osgood-Schlatter disease)
دستگاه حرکتی(Motor system)
کنترل حرکتی(Motor control)
واحد حرکتی( Motor Unit)
نورون حرکتی گاما(Gamma motor neuron)
نورون حرکتی آلفا(Alpha motor neuron)
تماس عصبی عضلانی(Neuromuscular junction)
دوک عضلانی(Muscle spindle)
اندام وتری گلژی(Golgi tendon organ)
راه قشری پیازی(Corticobulbar tract)
راه هرمی(Pyramidal tract)
عصب چهره ای(Facial nerve)
درد زانو(Knee Pain)
آرتروز زانو و درمان(Knee Osteoarthritis)
کشیدگی عضلانی(Muscle strain)
پیچ خوردگی(Ligament sprain)
رباط های صلیبی ( cruciate ligaments)
فتق دیسک(Disc Herniation)
درد شانه(Shoulder Pain)
سندرم تونل مچ دستي(carpal tunnel syndrome)
تشكيلات مشبك (Reticular Formation)
دستگاه عصبى(Nervous system)
اعصاب نخاعی(Spinal nerves)
دم اسب(Cauda equina)
مخروط انتهایی(Conus terminalis )
سندرم دم اسب(Cauda equina syndrome)
ضایعه نورون محرکه فوقانی-Upper motor neuron lesion
آسیب نورون محرکه تحتانی(Lower motor neuron lesion
دسته عصبی(Nerve fascicle)
دژنرسانس والرین(Wallerian degeneration )
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی(DPT)
رشته عصبی(Nerve fiber)
اپی نوریوم.پری نوریوم.اندونوریوم
بافت همبند(Connective tissue)
آکسونوتمزیس(Axonotmesis)
نوروپراکسی(Neuropraxia)
نوروتمزیس( Neurotmesis)
نورون حرکتی بتا(Beta motor neuron)
هیپراکستنشن زانو یا ژنورکورواتوم(Genu recurvatum)
عضلات اندام تحتانی
عضلات اندام فوقانی
شبکه بازویی (Brachial plexus)
اعصاب اندام فوقانی
سندرم تونل کارپ(Carpal tunnel syndrome )
شبکه کمری (Lumbar plexus)
اعصاب اندام تحتانی
شبکه خاجی (Sacral plexus)
شبکه گردنی (Cervical plexus)
شبکه عصبی (Nerve plexus)
ترومبوز وریدی (Venous thrombosis)
رباطهای ستون فقرات
برخی از اصطلاحات در فیزیولوژی و نورولوژی
کپسول مفصلی (Articular capsule)
مفاصل سینویال ( Synovial joints)
مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)
سمفیزیس (Symphysis)
رباط های لگنی
مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)
رباط های مفصل ران
بورس ها (Bursae) و بورسیت (Bursitis)
مفصل ران (Hip joint)
صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)
تاندونیت (Tendonitis)
تاندونیت کلسیفیه (Calcific tendinitis)
بورسیت کلسیفیه (Calcific bursitis)
حرکت شناسی (Kinesiology)
تریگر پوینت (Trigger point)
فاسیکول عضلانی ( Muscle fascicle)
فلج مغزی (cerebral palsy)
اپی میزیوم،پری میزیوم،اندومیزیوم
استخوان ها (Bones)
دستگاه تنفسی و بیماری های آن
سیستم عصبی اتونوم (Autonomic nervous system)
سیستم لیمبیک (Limbic system)
ساقه مغز (Brain stem)
آسیب ناکامل نخاعی(Incomplete spinal cord injuries)
سندرم مخروط انتهایی(Conus medullaris syndrome)
آتاکسی (Ataxia)
خونريزى هيپرتانسيو (Hypertensive hemorrhages)
سندرم گیلن باره (Guillain–Barré syndrome)
کپسول داخلی (Internal capsule)
سندرم مدولاری (Medullary syndrome)
حلقه ویلیس (Circle of willis)
نواحی حرکتی قشر مغز
موضوعات متفرقه
فیزیوتراپی ریه
ام آر آی (MRI)
ویکی پدیا (Wikipedia)
استخوان شناسی
آناتومی اندام فوقانی
آناتومی اندام تحتانی
کینزیولوژی (حرکت شناسی)
اخبار دکترای حرفه ای فیزیوتراپی
سمینارها و کنگره های فیزیوتراپی
سیستم عضلانی اسکلتی
سیستم عصبی مرکزی و محیطی
شکستگیها
سیستم تنفسی و اختلالات آن
سیستم عروقی
مقالات درد
سیستم عصبی و اختلالات آن
آناتومی ستون فقرات
وبلاگ فیزیوتراپی
فیزیوتراپی
آناتومی
فیزیولوژی
زیست شناسی (بیولوژی)
بیوشیمی
اسپوندیلیت آنکیلوزان (Ankylosing spondylitis)
مقالات شانه
مقالات آرنج
مقالات مچ دست و انگشتان
مقالات لگن و مفصل ران
مقالات زانو
مقالات مچ پا و انگشتان
مقالات ستون مهره ها
پلی میوزیت چیست
درماتومیوزیت چیست
علت درد عضلانی (میالژی)
اهمیت ورزش و تغذیه سالم
ضایعه عصب سیاتیک
سلامتی و عوامل موثر بر آن
توانبخشی چیست
شکستگی ساق پا
شکستگی ساعد
شکستگی استخوان بازو
شکستگی لگن و انواع آن
طب سوزنی
بلاگفا (blogfa)
وسایل فیزیوتراپی
ابزارهای فیزیوتراپی
دستگاههای فیزیوتراپی
Types of ligaments in the body
Vein Anatomy of The Lower Limb
varicose veins
smal or lesser saphenous vein
Scalenus anterior syndrome
Thoracic inlet syndrome
معرفی کتاب من
علل درد شانه(Shoulder Pain)
آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب
بیماری ام اس(مالتیپل اسکلروزیس)
آسیب نخاعی(Spinal Cord Injury)-علل و علایم
تمرینات کششی آنلاین
سکته مغزی و انواع آن
اهمیت فیزیوتراپی در سکته مغزی
علل درد کمر (کمردرد)-Low Back Pain
اصول مهم به هنگام کشیدگی کمر و بیماری دیسک کمری
اصول پیشگیری از کمردرد
درد گردن-مراقبت از فقرات گردنی
شکستگی ستون فقرات به علت پوکی استخوان(استئوپروز)
اهداف درمانی فیزیوتراپی
کشیدگی و پیچ خوردگی
آرتروز(OA or Osteoarthritis)زانو
بیماری پارکینسون
پای ضربدری و پرانتزی(ژنووالگوم و ژنوواروم)
آسیب رباط صلیبی(متقاطع) قدامی
آسیب منیسک زانو و درمان
علل درد زانو(Knee Pain)
دانش ارگونومی کامپیوتر(روش صحیح کار با رایانه)
توانبخشی قلب در یک نگاه کلی
پیچ خوردگی مچ پا( Ankle Sprain )
آناتومی وریدهای اندام تحتانی-وریدهای واریسی
عصب محیطی(Peripheral Nerve)
عقده‏هاى قاعده‏اى (Basal Ganglia)
نیمکره های مخ-قشر مغز(Cerebral Cortex)
تئوری های کنترل حرکت(Motor Control Theories)
گيرنده‏هاى مفصلى(Joint Receptors)
سيستم سلولهاى مهارى رنشاو (Renshaw)
جریان خون شریانی مغز(Brain Circulation-Arterial)
استئوپروز(Osteoporosis)-اپيدمي خاموش
سيستم وستيبولار(Vestibular System)
نروپلاستی‏سيتى (Neuroplasticity)
علایم ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی
اعصاب مغزى (Cranial Nerves)
برچسب‌ها
فیزیوتراپی (27)
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (13)
طناب نخاعی (11)
عضلات اندام فوقانی (10)
آناتومی شانه (10)
نورون حرکتی (9)
درد زانو (8)
کنترل حرکت (8)
تست خون (8)
کمربند شانه ای (7)
ویکی پدیا (7)
رباط های ستون فقرات (7)
DPT (7)
شبکه عصبی (6)
عقده های قاعده ای (6)
عصب محیطی (6)
کمردرد (6)
اختلالات ارتوپدی (6)
راه های خارج هرمی (6)
دکتر محمد اکبری (6)
مخچه (5)
دستگاه عصبی (5)
مچ دست (5)
فیبر عصبی (5)
آسیب عصب محیطی (5)
رادیولوژی (5)
مایع مغزی نخاعی (5)
درد شانه (5)
فیزیوتراپی تنفسی (5)
درد (5)
یادگیری (5)
ام آر آی (5)
عضلات اندام تحتانی (5)
فیزیوتراپیست دکتر محمد اکبری (5)
قوس مهره ای (4)
مفصل استرنوکلاویکولار (4)
کینزیولوژی (4)
لیگامانهای مفصل ران (4)
درمان فیزیوتراپی (4)
ساق دست (4)
انجمن فیزیوتراپی ایران (4)
زانو (4)
آزمایش خون (4)
کیسه تکال (4)
دم اسب (4)
دوک عضلانی (4)
مجرای اپاندیم (4)
مخروط انتهایی (4)
فتق دیسک (4)
بورسیت (4)
التهاب (4)
اسپوندیلیت آنکیلوزان (4)
اندام وتری گلژی (4)
قشر مغز (4)
درد سیاتیک (4)
مهره (4)
یادگیری حرکتی (4)
دونالد هب (4)
تحریکات حسی (4)
تجربه حسی حرکتی (4)
رباط های ساکروایلیاک (4)
نقش فیزیوتراپی (3)
سمینار الکتروتراپی (3)
علائم شکستگی استخوان ران (3)
درمان شکستگی فمور (3)
عوارض شکستگی فمور (3)
سیستم اسکلتی (3)
فیبرهای A دلتا و C (3)
نوروپاتی (3)
بیماری های خودایمنی (3)
نخاع (3)
دستگاه عصبی اتونوم (3)
اندام فوقانی (3)
میوپاتی (3)
سمپاتکتومی (3)
حلقه ویلیس (3)
آلفا موتور نورون (3)
مننگومیلوسل (3)
مچ پا (3)
نوروپاتی محیطی (3)
کشیدگی عضلانی (3)
پیچ خوردگی (3)
آرتروز زانو (3)
رباط های لگنی (3)
ساکروایلیاک (3)
استخوان ها (3)
اعصاب مغزی (3)
ارگونومی (3)
راه هرمی (3)
پرده های مغز و نخاع (3)
توانبخشی (3)
مفاصل (3)
سکته مغزی (3)
مفصل ساب تالار (3)
قوزک خارجی (3)
استخوان های اندام تحتانی (3)
مفصل آکرومیوکلاویکولار (3)
انواع مفاصل (3)
عضله دلتوئید (3)
عضلات پشتی (3)
مفصل شانه (3)
لامینا و پدیکول (3)
همسترینگ و کوادری سپس (3)
زوائد خاری (3)
زوائد مفصلی (3)
کپسول مفصل شانه (3)
فیزیولوژی خون (3)
دستگاه مهره ای قاعده ای (3)
فیزیوتراپیست هوشنگ امامی (3)
دکتری حرفه ای فیزیوتراپی (3)
شکستگی ناپایدار (3)
خونريزى هيپرتانسيو (3)
شکستگی استخوان ران (3)
شکستگی ران (3)
ارگونومی کامپیوتر (2)
Proximal interphalangeal joint (2)
رئیس انجمن فیزیوتراپی استان تهران (2)
ارگونومی و انسان (2)
ارتقای فیزیوتراپی (2)
خبرگزاری مهر و دکترای حرفه ای فیزیوتراپی (2)
لیگامان ایسکیوفمورال چیست (2)
رباط های مفصل ران (2)
کنگره فیزیوتراپی (2)
شکستگی پاتولوژیک (2)
شکستگی باز و بسته (2)
فیزیوتراپیست (2)
درمان مشکلات حرکتی (2)
یون هیدروژن (2)
سندرم خروجی توراکس (2)
آنابولیسم (2)
ارگونومی رایانه (2)
شکاف سیناپسی (2)
علائم سندرم پس از فلج اطفال (2)
تعداد استخوان های اندام تحتانی (2)
تاندونیت شانه (2)
مفصل رادیواولنار تحتانی (2)
ستیغ ایلیاک (2)
کوکسا وارا (2)
Coxa vara (2)
علل نوروپاتی (2)
نشانگان گیلن باره (2)
پلی نوروپاتی التهابی میلین زدا (2)
غشاء سینوویال (2)
انواع حرکات مفاصل سینویال (2)
کپسول مفصلی (2)
علائم حمله قلبی (2)
کنترل چاقی (2)
اثرات پیاده روی (2)
ضایعه منیسک های زانو (2)
کنترل حرکتی (2)
اختلالات سیستم ایمنی (2)
جریان خون مغزی (2)
مفاصل فاست (2)
هسته های قاعده ای (2)
ضایعه عقده های قاعده ای (2)
رژیدیتی (2)
رباط های شانه (2)
لیگامان های شانه (2)
زوائد عرضی (2)
زایده خاری (2)
رباط های مفصل شانه (2)
ماهیچه های چرخاننده مفصل هیپ (2)
آرنج (2)
استخوان بندی (2)
عضله پکتورالیس ماژور (2)
عضله تراپزیوس (2)
عضلات رومبوئید ماژور و مینور (2)
عضله لاتیسموس دورسی (2)
عضله سوپرااسپیناتوس (2)
عصب سیاتیک (2)
پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن (2)
سیمفیزیس (2)
مفاصل ثابت (2)
مفصل تیبیوفیبولار تحتانی (2)
مفصل جناغی ترقوه ای (2)
استخوان های مچ دست (2)
المپیک چیست (2)
انواع استخوان (2)
اسکلت محوری (2)
مفصل شناسی (2)
استروک و فیزیوتراپی (2)
نقش فیزیوتراپی در درمان سکته مغزی (2)
رباط اینترکلاویکولار (2)
لیگامان (2)
دوم مرداد (2)
کمربند شانه (2)
کمپلکس زانو (2)
علل درد (2)
آناتومی مچ دست (2)
فیبولا (2)
مشکلات شانه (2)
تیبیا (2)
ایلیوم (2)
ایسکیوم و پوبیس (2)
نقش فیزیوتراپی در درمان بیماریها (2)
اهمیت فیزیوتراپی (2)
دکترای فیزیوتراپی (2)
نقش فیزیوتراپی در درمان اختلالات حرکتی (2)
پلاتوی تیبیا (2)
مفصل آرنج (2)
پیوندها
فیزیوتراپیست
فیزیوتراپیست فرجود شکوهی
فیزیوتراپیست حمیدرضا سینائی
فیزیوتراپیست وحید صادقی
دکترای حرفه ای فیزیوتراپی واحد شیراز
فیزیوتراپی
مدیریت توانبخشی
کاردرمانی و نوروسایکولوژی
انجمن فیزیوتراپی ایران
علوم تجربی مادر علوم
وبلاگ جلال جوادی
چرند و پرند
روانشناسی
body encyclopedia
فیزیوتراپی شناختی (Cognitive physiotherapy)
خاطرات من
دکتر مسیب برزکار
مترجم گوگل (ترجمه متن و وب )
فیزیوتراپیست های بدون مرز
فیزیوتراپیست حسن پور
فیزیوکلینیک
دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن
هندبال بانوان
گوگل (Google)
فیزیوتراپی
روانشناسی
سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
سیستم عصبی و اختلالات آن
ستون فقرات و اختلالات آن
شانه و اختلالات آن
بلاگفا (blogfa)
پرشین بلاگ (persianblog)
زانو و اختلالات آن
پایگاه اطلاعات علمی
physiotherapydpt
فیزیوتراپیست مریم نعیمی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

PageRank
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت